Informasjon om klage på karakter

Klagefrist for emnekarakter og eksamenskarakter er 3 uker etter at du burde gjort deg kjent med karakteren (karakteren ble kunngjort)

Klagen skal være skriftlig og inneholde følgende:

– Henvisning til hvilken karakter du klager på
– Begrunnelse for klagen
– Ønsket endring i vedtaket
– Dato og underskrift

Klagen sendes til postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

§ 4-4.Begrunnelse for karakterfastsettelse


Ved muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse settes frem straks etter at karakteren er meddelt. Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 22 første ledd.postmottak.fagskole@trondelagfylke.no
Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har satt fram krav om det. I begrunnelsen skal det redegjøres for de generelle prinsippene som ligger til grunn for vurderingen og for vurderingen av studenten sin prestasjon. Begrunnelse kan bli gitt muntlig eller skriftlig, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 22 andre ledd.

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no